WeMos arduino Wifi ESP8266 ( 2C7.3 )

125.000₫

Tình trạng            : Hàng mới.

Chế độ bảo hành : Bảo hành 1 tháng.

Chế độ dịch vụ     : Tư vấn kỹ thuật.WeMos arduino Wifi ESP8266 ( 2C7.3 )

 

Technical specs

Microcontroller ESP-8266EX
Operating Voltage 3.3V
Digital I/O Pins 11
Analog Input Pins 1(Max input: 3.2V)
Clock Speed 80MHz/160MHz
Flash 4M bytes
Length 68.6mm
Width 53.4mm
Weight 25g

Pin

Pin Function ESP-8266 Pin
TX TXD TXD
RX RXD RXD
A0 Analog input, max 3.3V input A0
D0 IO GPIO16
D1 IO, SCL GPIO5
D2 IO, SDA GPIO4
D3 IO, 10k Pull-up GPIO0
D4 IO, 10k Pull-up, BUILTIN_LED GPIO2
D5 IO, SCK GPIO14
D6 IO, MISO GPIO12
D7 IO, MOSI GPIO13
D8 IO, 10k Pull-down, SS GPIO15
G Ground GND
5V 5V -
3V3 3.3V 3.3V
RST Reset RST

Trang chủ tại đây

Cài đặt thư viện arduino cho WeMos D1 tại đây  hoặc tới cửa hàng để được giúp đỡ cài và sử dụng miễn phí

02363 899 354