IC truyền thông - giao tiếp - IC vi điều khiển- mạch nạp

DS0026 DIP 8

10.000₫
Xem trước

USB2422 QFN24

135.000₫
Xem trước
Xem trước

BC857 SOT23-3

2.000₫
Xem trước
Xem trước

RP5C15 DIP18

55.000₫
Xem trước
Xem trước
Xem trước
Xem trước
Xem trước
Xem trước

ISO7242M SOP-16

120.000₫
Xem trước

ATTINY13 DIP 8

30.000₫
Xem trước

PIC16F877A

95.000₫
Xem trước
Xem trước
Xem trước

ATMEGA2560-16AU

267.000₫
Xem trước
Xem trước
Xem trước
Xem trước
Xem trước
02363 899 354