Núm vặn xoay 360 độ Encoder (3C5.3)

18.000₫

Tình trạng             : hàng mới

Chế độ bảo hành  : không bảo hành.

Chế độ dịch vụ      : tư vấn kỹ thuật.  

 

ARDUINO:

int redPin = 2;

int yellowPin = 3;

int greenPin = 4;

int aPin = 6;

int bPin = 7;

int buttonPin = 5;

 

int state = 0;

int longPeriod = 5000; // Time at green or red

int shortPeriod = 700; // Time period when changing

int targetCount = shortPeriod;

int count = 0;

 

void setup()

{

  pinMode(aPin, INPUT);

  pinMode(bPin, INPUT);

  pinMode(buttonPin, INPUT);

  pinMode(redPin, OUTPUT);

  pinMode(yellowPin, OUTPUT);

  pinMode(greenPin, OUTPUT);

}

 

void loop()

{

  count++;

  if (digitalRead(buttonPin))

  {

    setLights(HIGH, HIGH, HIGH);

  }

  else

  {

    int change = getEncoderTurn();

    int newPeriod = longPeriod + (change * 1000);  

    if (newPeriod >= 1000 && newPeriod <= 10000)

    {

      longPeriod = newPeriod;

    }

    if (count > targetCount)

    {

      setState();

      count = 0;

    }

  }

  delay(1);

}

 

int getEncoderTurn()

{

  // return -1, 0, or +1

  static int oldA = LOW;

  static int oldB = LOW;

  int result = 0;

  int newA = digitalRead(aPin);

  int newB = digitalRead(bPin);

  if (newA != oldA || newB != oldB)

  {

    // something has changed

    if (oldA == LOW && newA == HIGH)

    {

      result = -(oldB * 2 - 1);

    }

  }

  oldA = newA;

  oldB = newB;

  return result;

}

 

int setState()

  {

    if (state == 0)

    {

      setLights(HIGH, LOW, LOW);

      targetCount = longPeriod;

      state = 1;

    }

    else if (state == 1)

    {

      setLights(HIGH, HIGH, LOW);

      targetCount = shortPeriod;

      state = 2;

    }

    else if (state == 2)

    {

      setLights(LOW, LOW, HIGH);

      targetCount = longPeriod;

      state = 3;

    }

    else if (state == 3)

    {

      setLights(LOW, HIGH, LOW);

      targetCount = shortPeriod;

      state = 0;

    }

  }

 

void setLights(int red, int yellow, int green)

{

  digitalWrite(redPin, red);

  digitalWrite(yellowPin, yellow);

  digitalWrite(greenPin, green);

}  

02363 899 354