Module Sim800A MINI ( 7C2.1 )

220.000₫CHI TIẾT SẢN PHẨM

1  GND、2  GND、3  5V、4  BAT、5  TXD、6  RXD

02363 899 354