joystick Arduino - Nút nhấn đa hướng

29.000₫

Hết hàng


III. Đọc giá trị module Joystick

a. Kết nối

Ở đây mình kết nối chân 2 trên board Arduino để đọc giá trị nút nhấn, A0 để đọc biến trở trục X, A1 để đọc biến trở trục Y

b. Code

 
 1. int bientroX = A0 ;
 2. int bientroY = A1 ;
 3. int button = 2;
 4. void setup ()
 5. {
 6. pinMode(2, INPUT);
 7. pinMode(A0, INPUT);
 8. pinMode(A1, INPUT);
 9. Serial.begin(9600);
 10. }
 11. void loop ()
 12. {
 13. int x = analogRead(bientroX); // doc gia tri cua truc X
 14. int y = analogRead(bientroY); // doc gia tri cua truc Y
 15. int KEY = digitalRead(button); // doc gia tri cua nut nhan
 16. // Xuat ra cong Serial
 17. Serial.print("X="); Serial.println(x);
 18. Serial.print("Y="); Serial.println(y);
 19. Serial.print("KEY="); Serial.print(KEY); Serial.println();
 20. delay(200);//delay để ổn định hơn
 21.  
 22. }
02363 899 354