đầu bus 4

250₫Đế IC, domino, jack nối

02363 899 354