Mạch nạp VN Pro for 89S AVR

1.400.000₫

Mạch nạp VN Pro for 89S AVR

* Tính năng:

-Hỗ trợ nạp VĐK 89S, AVR và N76E003AT20

-Chân nạp tương thích với mạch nạp USBISP

-Sử dụng được với phần mềm ProgISP

-Sử dụng USBHID cắm là chạy, không cần bất cứ cài đặt Driver gì.

* Thông số kỹ thuật:

-Mạch có thể sử dụng 2 Firmware

-Chuyển đổi giữa các Firmware bằng phần mềm

* Phần mềm chuyển đổi

https://drive.google.com/open?id=1NCo5_xTKOMQDtISYI4Dohjc_EbeNdc_V

* Để chuyển đổi giữa các Firmware:

-Cắm mạch nạp vào máy tính

-Chạy phần mềm chuyển đổi ấn Connect

-Mạch sẽ vào chế độ Bootloader.

-Muốn sử dụng Firmware nào thì chọn Firmware tương ứng

-Muốn sử dụng Firmware gốc thì chọn VN Pro 89S AVR

-Muốn sử dụng Firmware USBISP thì chọn USBISP

* Firmware gốc hỗ trợ nạp 89S AVR và N76E003AT20, sử dụng phần mềm MultiPro

https://drive.google.com/open?id=1Oo8a9AXxCHMhu2zS_0UD828wK6gjb6n9

* Firmware USBISP hỗ trợ nạp 89S AVR sử dụng phần mềm ProgISP như đối với mạch USBISP thông thường.

https://drive.google.com/open?id=1hC3EyXo8ILRzJJWRlk36jG5x-R0UQjv0

*******************

Kết nối mạch nạp với N76E003AT20:

Mạch nạp-----------------N76E003AT20

VCC (2)-------------------VDD(9)

GND(4)-------------------GND(7)

MOSI(1)------------------ICPDA(8)

SCK(7)-------------------ICPCK(18)

RST(5)-------------------RST(4)

02363 899 354